“മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് ദൈവമാണ്. അല്ലാതെ ദൈവത്തെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യരല്ല. ദൈവത്തെ മനുഷ്യൻ രക്ഷിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വിലയിടിയുന്നു.”

അങ്കമാലി മറക്കാമോ? - P.J.Antony

P.J. Antony writes that people were fooled into taking part in the Liberation Struggle (Vimochanasamaram) by the Church, the Congress party and everyone else (Uncle Sam’s CIA??) who were afraid of the Communist party getting their first foothold in India